BODRUM BODRUM MÜŞTERİ ADAYI / MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; BİLGİLİ HOLDİNG GRUBU Şirketlerinden AKARETLER TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. ve BİLGİLİ GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.) (her ikisi birden “Şirket”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.bilgiliholding.com (“Website”) adresinde Bilgili Holding Grubu Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz veya özel nitelikte kişisel verileriniz; ziyaretiniz, iş ilişkisi, satış/kiralama faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri, yapılan etkinlikler kapsamında, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Bodrum Bodrum’da gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, Şirketimizin ve Şirketimizin ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin ve şirketlerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, Şirketimizin tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. ve/veya 6. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde ve/veya veri sahibinin açık rızasının gerekmesi halinde açık rızasına dayalı işlenebilecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıdaki belirtilen amacın gerçekleştirilmesi kapsamında, kanunen yetkili kamu kurumlarına, grup şirketlerine (Bilgili Holding Grubu bünyesinde bulunan şirketlerin güncel listesine www.bilgiliholding.com’dan ulaşabilirsiniz.) Şirketin işbirliği içerisinde olduğu yurtiçi/yurtdışı şirketlere, Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları, işburada yazan amaçlar, “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketin meşru menfaati için zorunlu olma” ve Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi” amaçları çerçevesinde veya veri sahibinin açık rızasının gerekmesi halinde açık rızasına dayalı aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından fiziki ve elektronik yöntemler ile Kanun’un 5. ve/veya 6. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde ve/veya veri sahibinin açık rızasının gerekmesi halinde açık rızasına dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, bu metnin a ve b maddelerinde belirtilen amaçlarla yurtiçi ve/veya yurtdışı veritabanlarında işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.bodrumbodrum.com.tr/ websitesinden ulaşabileceğiniz Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.